неделя, октомври 17, 2021

Районен съд Силистра обявява конкурс за работа

Must Read

МВР-Силистра: Важно за гражданите с изтичащи лични документи

ОДМВР-Силистра обяви, че гражданите с постоянен адрес на територията на област Силистра ще имат възможността да подават заявления за...

МВР Силистра: Спад на престъпленията през 2020 година

Отчет за резултатите от дейността на ОДМВР-Силистра разкрива намаление в нивото на регистрираните престъпления в област Силистра за 2020...

РЗИ Силистра: График за зелен коридор от 30 април до 9 май 2021

РЗИ Силистра обяви новия график за "Зелен Коридор" на територията на област Силистра за ваксинации на временните имунизационни пунктове. дата работно...

Районен съд Силистра обявява нов конкурс за работа за длъжността съдебен секретар. Конкурсът ще се проведе чрез надбор на документи, проверка на практически познания и събеседване с допуснатите кандидати.

 1. Кратко описание на длъжността: Съдебният секретар съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава на съда; изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата; подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията и други задължения, вменени с Правилника за администрацията в съдилищата и длъжностната характеристика.
 1. Общи изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107а от КТ и чл. 340а, ал. 1 и 2 от ЗСВ:
 • Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • Да са навършили пълнолетие;
 • Да не е са поставени под запрещение;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • Да отговарят н а минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.
 • Да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга; с лице с което е във фактическо съжителство; с роднина по права линия без ограничения; по съребрена линия до четвърта степен, включително или по сватовство до четвърта степен, включително;
 • Да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • Да не са народни представители;
 • Да не са общински съветници;
 • Да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование: висше, степен „бакалавър“
 • Трудов стаж: не се изисква
 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Владеене: на машинопис и познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; по обши деловодни техники, компютърни умения, текстообработка с MS Word и обработка на данни е MS Excel; работа със стандартно офис-оборудване, софтуерни продукти и копирна техника; познания относно нормативната уредба на съдебната власт, касаеща работата на съдебната администрация /ПАС и Етичния кодекс на съдебния служител/; много добри комуникационни и организационни умения, и работа в екип.
 2. Минимален размер на основното трудово възнаграждение: 827.00 лв.

На служителите се заплаща ежемесечно допълнително възнаграждение за ранг, придобит трудов стаж и професионален опит.

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник:

 • Заявление за участие в конкурса /по образец/;
 • Подробна професионална автобиография-европейски формат;
 • Мотивационно писмо;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа — оригинал;
 • Документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред – оригинал;
 • Свидетелство за съдимост – оригинал
 • Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата);
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия етаж и професионалния опит – в случай, че съществуват такива;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.340а. ал.1 ЗСВ /по образец/;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 107а. ал. I КТ /по образец/;
 • Декларация-съгласие за обработване на лични данни /по образец/;

 Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност. Кандидатите, които не са представили посочените в обявата документи, няма да бъдат допуснати до конкурс.

Образецът на заявлението за участие в конкурса, както и декларациите, посочени в т. 6, могат да бъдат намерени и изтеглени от интернет- страницата на съда- https://silistra-rs.justice.bg/

 1. За предимство се счита:
 • Представяне на копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Представяне на копия от документи за придобити допълнителни квалификации;
 • Препоръки от предходни работодатели;
 • Копия от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 • Наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези за длъжността;
 • Наличие на стаж в съдебната система.
 1. Начин на провеждане на конкурса: в три етапа

а/ Първи етап: подбор по документи

Конкурсната комисия по допускане на кандидатите до конкурса, разглежда документите, подадени от кандидатите и оценява съответствието им за длъжността и отразеното в тях. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания (документите са в пълен комплект и отразеното в тях съответства на предварително обявените изисквания за заемане на длъжността).

6/ Втори етап: практически изпит

 • Проверка на машинописните умения на кандидата
 • Проверка на познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация
 • Проверка на познанията на нормативната уредба, регулираща дейността на органите на съдебната власт, относима към изискванията за длъжността – Правилника за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители.

в/ Трети етап: събеседване.

 1. Място за подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в сградата на Районен съд – Силистра, ул. „Симеон Велики” № 31, ет. 1, ст. № 8 – стаята на съдебния администратор.
 1. Срок на подаване на документите: едномесечен срок от публикуване на обявата – до 25.05.2021 г., включително.
 1. Обявата се публикува във вестник „Силистра Прес“ и на интернет страницата на Районен съд – Силистра: https://silistra-rs.justice.bg – на 23.04.2021 година.
 1. Списъците и други съобщения, във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на съда – https://silistra-rs.justice.bg и ще се поставят на таблото за съобщения в съда.
- Advertisement -

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

- Advertisement -

Latest News

МВР-Силистра: Важно за гражданите с изтичащи лични документи

ОДМВР-Силистра обяви, че гражданите с постоянен адрес на територията на област Силистра ще имат възможността да подават заявления за...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -